JBP doradcą prawnym w zakresie kontroli zamówień publicznych Ministerstwa Sprawiedliwośći

Kancelaria JBP Jarzyński Brzeziński Parteners została wybrana doradcą prawnym Ministerstwa Sprawiedliwośći.

Kancelaria świadczyć będzie usługi kontroli związanej z kontrolą zamówień publicznych realizowanych przez jednostki kontrolowane w ramach Programu „Sprawiedliwość”, tj. prawidłowości stosowania odpowiednio ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., stosowanie przepisów prawa UE przez jednostki kontrolowane w ramach programu „Sprawiedliwość”.

Ze strony kancelarii za realizację projektu odpowiada Rafał Baczewski oraz Mateusz Brzeziński.

JBP doradza narodowemu muzeum morskiemu w gdańsku

Kancelaria JBP Jarzyński Brzeziński Partners została doradcą prawnym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

JBP będzie świadczyć usługi prawne w procesie realizacji projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”.

Prawnikiem odpowiedzialnym za projekt ze strony kancelarii jest wspólnik Mateusz Brzeziński.

Sukces przed KIO

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie instytucji publicznej i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiotem odwołania był zarzut dokonania czynności unieważnienia postępowania z uwagi na wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1580/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że nie każda wada (błąd) postępowania winna skutkować unieważnieniem postępowania, nawet jeżeli zamawiający odkryje ją dopiero po upływie terminu składania ofert. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.

Sukces Klienta Kancelarii w postępowaniu na usługi ochrony

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była ochrona osób i mienia w u Zamawiającego w granicach nieruchomości wyznaczonej ogrodzeniem i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiot sporu dotyczył uznania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu i dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 600/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że złożone wyjaśnienia były lakoniczne, nie potwierdzały określonych okoliczności, a także że nie były odpowiednio poparte dowodami. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.

SARS CoV-2: sukces Klienta Kancelarii w precedensowej sprawie

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były „Dostawy testów antygenowych SARS CoV-2”.

Przedmiot sporu dotyczył uznania testu oferowanego przez Klienta Kancelarii za zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie możliwości użycia tych testów przez zamawiającego oraz prawa do rozliczenia z NFZ.

W wyniku wniesionego odwołania, zamawiający cofnął podjętą przez siebie czynność odrzucenia oferty Klienta i powrócił do ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Klienta Kancelarii, czyli wykonał czynności zgodnie z żądaniami odwołania.

Z ramienia Kancelarii, sprawę prowadził partner Mateusz Brzeziński.

Mateusz Brzeziński: Skrzynki z łupami w grach wideo

„Kwestia oferowania w grach wideo tzw. loot boksów („skrzynki z łupami” przybierają różną formę, w zależności od gry) zaczyna przyciągać coraz większą uwagę nie tylko zainteresowanych graczy, ale i organów administracji publicznej oraz prawodawców.” – pisze partner naszej kancelarii Mateusz Brzeziński w artykule na łamach Rzeczpospolita.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu >>>

Sukces klienta kancelarii

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego”.

Spór dotyczył uznania końcówek do pipet jako wyrobu medycznego oraz zaoferowania rozwiązań niezgodnych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. W wyniku wniesionego odwołania, już po dwóch dniach zamawiający zdecydował się uwzględnić odwołanie oraz wykonał czynności zgodnie z żądaniami wskazanymi w odwołaniu.

Z ramienia Kancelarii, sprawę prowadził partner Mateusz Brzeziński.

IV Polski Kongres PRAWA BUDOWLANEGO

W dniach 21-23 października 2020 r. odbywa się IV Polski Kongres Prawa Budowlanego, organizowany przez kwartalnik Prawo Budowlane i wydawnictwo MUST READ MEDIA. Tegoroczna edycja, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, ma miejsce w całości w Internecie.

Podczas trzeciego dnia wydarzenia, poświęconego zamówieniom publicznym na roboty budowlane, wystąpi partner naszej kancelarii Mateusz Brzeziński, który wygłosi prelekcję na temat „Składanie i ocena ofert wykonawców według nowej ustawy Pzp”.

Więcej informacji na stronie organizatora >>>