Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to jeden z wiodących obszarów i specjalizacji Kancelarii. Wieloletnie praktyczne doświadczenia zdobyte podczas wspierania zamawiających i wykonawców w systemie zamówień publicznych pozwalają Klientom Kancelarii zaoferować usługi świadczone na jak najwyższym poziomie. Wiemy, że każdy Klient potrzebuje indywidualnego podejścia i zrozumienia – to jest podstawa podejmowanych przez Kancelarię działań.

Zamawiającym oferujemy:

 1. Przygotowanie procedur wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych.
 2. Wsparcie na etapie przed wszczęciem postępowania – przygotowanie i udział w dialogu technicznym (wstępnych konsultacjach rynkowych), wybranie najbardziej korzystnej procedury dla przedmiotu zamówienia, przygotowanie dokumentacji postępowania, w szczególności warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert czy wzoru umowy.
 3. Wsparcie na etapie w trakcie prowadzonego postępowania – weryfikacja złożonych pytań i wniosków do dokumentacji postępowania, wskazywanie na proponowane zmiany w dokumentacji postępowania, weryfikacja złożonych ofert lub wniosków, przygotowanie wezwań do wyjaśnień lub uzupełnień, przygotowanie informacji dotyczących odrzucenia ofert lub wykluczenia wykonawców.
 4. Wsparcie na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej – weryfikacja wymagań formalnych dotyczących zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, weryfikacja gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia (zgodnie z interesem zamawiającego).
 5. Wsparcie w postępowaniach odwoławczych przed KIO na każdym etapie.
 6. Doradztwo dotyczące wykorzystania narzędzi w zakresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego – np. kary umowne, rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy.
 7. Udział w negocjacjach dotyczących zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 8. Wsparcie w zakresie przeprowadzanych kontroli postępowań, w szczególności współfinansowanych ze środków europejskich (UE).
 9. Kompleksowe analizy i doradztwo prawne dot. interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych jak również innych ustaw powiązanych, w tym przepisów projektowanych na etapie prac legislacyjnych.

Wykonawcom oferujemy:

 1. Wsparcie w udziale w dialogu technicznym (wstępnych konsultacjach rynkowych).
 2. Opracowanie strategii udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Weryfikacja dokumentacji postępowania pod kątem możliwości złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, zadania pytań do SIWZ lub złożenia odwołania.
 4. Wsparcie w przygotowaniu dokumentów, w szczególności wniosków lub ofert (kompletowanie i weryfikacja dokumentów formalnych, w tym także w odniesieniu do zagranicznych konsorcjantów, podmiotów udostępniających swoje zasoby lub podwykonawców).
 5. Przygotowanie dokumentów związanych z postępowaniem (umowy konsorcjum, treść zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby.
 6. Wsparcie w korespondencji z zamawiającym (w szczególności uzupełnienia i wyjaśnienia.
 7. Weryfikacja formalna dokumentów złożonych przez wykonawców konkurencyjnych.
 8. Przygotowanie środków ochrony prawnej (odwołania do KIO, przystąpienia, skargi).
 9. Reprezentacja w KIO, przed sądami lub innymi organami.
 10. Wsparcie w sporach realizacyjnych z zamawiającymi.
 11. Kompleksowe analizy i doradztwo prawne dot. interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych jak również innych ustaw powiązanych, w tym przepisów projektowanych na etapie prac legislacyjnych.

Kontakt

Witold Jarzyński
 
Mateusz Brzeziński

Aktualności