W Krajowej Izbie Odwoławczej bardzo często wykonawcy i zamawiający kłócą się o zakres informacji w ofercie objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Temat ten nadal wzbudza wiele kontrowersji i jest częstym zarzutem podnoszonym w odwołaniach do KIO.

Gdyby wskazać trzy najczęstsze zarzuty w odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej to tajemnica przedsiębiorstw, obok rażąco niskiej ceny, byłaby z pewnością w tym zestawieniu. Wynika to z faktu, że każdy wykonawca chce jak najwięcej informacji ukryć przed konkurencją, aby ta nie miała ograniczoną możliwość oceny błędów i nieścisłości zawartych w ofercie.

Prawo zamówień publicznych jest jednak jednoznaczne. Zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Jest to więc zasada, od której występują wyjątki. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła to w swoim orzecznictwie (KIO 3762/21):

„Ograniczenie jawności postępowania jest wyjątkiem od zasady i należy go interpretować ściśle. Praktyka zamówień publicznych pokazuje, że zastrzeganie szerokiego zakresu informacji przez wykonawców nie służy de facto ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, ale wykorzystywane jest jako narzędzie do nieujawnienia wyjaśnień wykonawcy w obawie przed utratą możliwości uzyskania zamówienia. Takie rozumienie szkody ekonomicznej czy utraty pozycji rynkowej przez wykonawców jest niewłaściwe i nie zasługuje na ochronę.”

Zgodnie z ust. 3 omawianego przepisu, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przywołana ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera definicję tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2), zgodnie z którą:

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

Jak rozumieć te przepisy? Z pomocą przychodzi nam orzecznictwo sądów i KIO.

W wyroku WSA w Warszawie (VI SA/Wa 1347/20) możemy przeczytać, że:

„Przyjęcie wartości gospodarczej informacji oraz charakteru technicznego, technologicznego lub organizacyjnego przedsiębiorstwa należy interpretować szeroko. Mogą to być informacje stanowiące know-how przedsiębiorstwa, w tym wiedza techniczna z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania danej rzeczy, patenty obejmujące wynalazki, metody działalności, jak również inne informacje, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.”

Z kolei Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 448/23) stwierdziła, że:

„Wartością gospodarczą zastrzeżonych informacji nie jest sama wartość rynkowa spółki, ale możliwość korzystania z wypracowanych doświadczeniem zasobów podmiotu, które przekładają się na osiągany zysk. Zauważyć należy, że poznanie strategii budowania ceny przez firmy funkcjonujące w tym samym sektorze może spowodować utratę korzyści w postaci przyszłych kontraktów, co przełoży się na całokształt działalności biznesowej. Dodatkowo same wyjaśnienia cenowe wskazują na poziom stosowanej marży, który uważany jest za mogący stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.”

W innym wyroku (KIO 2758/2) z kolei czytamy, że to:

„na wykonawcę nałożono obowiązek wykazania Zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji rolą Zamawiającego w toku badania złożonych dokumentów jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi sprostał udowadniając, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”

Autor:

Witold Jarzyński


Masz pytania o tajemnicę przedsiębiorstwa lub odwołanie do KIO?

Napisz (kancelaria@jbp-law.pl lub zadzwoń: 502 342 502