Wystąpienie Mateusza Brzezińskiego na konferencji

Wspólnik kancelarii Mateusz Brzeziński wystąpił podczas kongresu Praktyka Prawa Zamówień Publicznych, który odbył się w Warszawie w dniach 21-23 czerwca 2022 r. Mec. Brzeziński opowiedział uczestnikom o opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych.

Wystąpienie mec. Brzezińskiego zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników i otrzymało ocenę 4.9 / 5.

Wydarzenie organizowane było przez drugiego wspólnika kancelarii mec. Witolda Jarzyńskiego, będącego redaktorem naczelnym pisma Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce.

Kolejny sukces Klienta Kancelarii

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria miała przyjemność złożyć odwołanie w imieniu Klienta z sektora medycznego. Odwołanie zostało uwzględnione przez zamawiającego, co umożliwia wybór oferty złożonej przez Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej.

Odwołanie dotyczyło kwestii związanych z zaoferowaniem przez konkurencję Klienta przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia.

Odwołanie przygotowane zostało przez partnera Mateusza Brzezińskiego.

Sukces Klienta Kancelarii

Miło nam poinformować, że w wyniku odwołania wniesionego przez Kancelarię w imieniu Klienta z branży budowlanej, zamawiający zdecydował się uwzględnić odwołanie w całości. Uwzględnienie odwołania powoduje, że oferta Klienta została najwyżej ocenioną ofertą w postępowaniu.

Odwołanie dotyczyło kwestii związanych z zaoferowaniem przez konkurencję Klienta przedmiotu zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia.

Odwołanie przygotowane zostało przez partnera Mateusza Brzezińskiego.

Wystąpienie Mec. Brzezińskiego Podczas Polskiego Kongresu PZP w IT

Miło nam poinformować, iż partner kancelarii – Mateusz Brzeziński – wystąpi podczas Polskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych w IT. Mecenas Brzeziński wygłosi prelekcję na temat „Opis przedmiotu zamówienia w przetargach IT – najczęstsze błędy zamawiających”.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora.

Sukces Klienta JBP w prestiżowym przetargu dotyczącym sprzętu do hemiodializy

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria miała przyjemność reprezentować Klienta z sektora medycznego w jednym z największych zamówień w kraju dotyczącego sprzętu do hemodializy.

Reprezentowaliśmy Klienta w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą (jako przystępujący po stronie zamawiającego), który zakończył się dla Klienta sukcesem, tj. oddaleniem odwołania konkurencyjnego podmiotu.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadził wspólnik Mateusz Brzeziński.

JBP doradcą prawnym w zakresie kontroli zamówień publicznych Ministerstwa Sprawiedliwośći

Kancelaria JBP Jarzyński Brzeziński Parteners została wybrana doradcą prawnym Ministerstwa Sprawiedliwośći.

Kancelaria świadczyć będzie usługi kontroli związanej z kontrolą zamówień publicznych realizowanych przez jednostki kontrolowane w ramach Programu „Sprawiedliwość”, tj. prawidłowości stosowania odpowiednio ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., stosowanie przepisów prawa UE przez jednostki kontrolowane w ramach programu „Sprawiedliwość”.

Ze strony kancelarii za realizację projektu odpowiada Rafał Baczewski oraz Mateusz Brzeziński.

JBP doradza narodowemu muzeum morskiemu w gdańsku

Kancelaria JBP Jarzyński Brzeziński Partners została doradcą prawnym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

JBP będzie świadczyć usługi prawne w procesie realizacji projektu pn. „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”.

Prawnikiem odpowiedzialnym za projekt ze strony kancelarii jest wspólnik Mateusz Brzeziński.

Sukces przed KIO

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie instytucji publicznej i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiotem odwołania był zarzut dokonania czynności unieważnienia postępowania z uwagi na wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1580/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że nie każda wada (błąd) postępowania winna skutkować unieważnieniem postępowania, nawet jeżeli zamawiający odkryje ją dopiero po upływie terminu składania ofert. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.

Sukces Klienta Kancelarii w postępowaniu na usługi ochrony

Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była ochrona osób i mienia w u Zamawiającego w granicach nieruchomości wyznaczonej ogrodzeniem i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiot sporu dotyczył uznania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu i dokonanie wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 600/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że złożone wyjaśnienia były lakoniczne, nie potwierdzały określonych okoliczności, a także że nie były odpowiednio poparte dowodami. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.