Uprzejmie informujemy, że reprezentowany przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) przez JBP Klient uzyskał korzystny dla siebie wyrok i jego oferta pozostanie najkorzystniejsza w postępowaniu, a przez to możliwe dla niego będzie zawarcie umowy o zamówienie.

Przedmiotem zamówienia była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie jednej z gmin w województwie łódzkim w formule zaprojektuj i wybuduj.

Odwołujący wskazywał na niezgodność oferty z warunkami zamówienia, brak wykazania spełnienia przez oferowane produkty wymagań zamawiającego, kwestionował złożone przedmiotowe środki dowodowe, a także tajemnicę przedsiębiorstwa. Klient Kancelarii przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Dzięki przygotowaniu przekonującej argumentacji i odpowiednich dowodów, udało się doprowadzić do oddalenia odwołania, zgodnie z interesem Klienta.

Klienta Kancelarii przed KIO reprezentował Mateusz Brzeziński, Partner Kancelarii.

Sygnatura akt – KIO 3913/23