Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonywanie usługi fizycznej ochrony mienia w obiekcie instytucji publicznej i reprezentowała Odwołującego przed KIO.

Przedmiotem odwołania był zarzut dokonania czynności unieważnienia postępowania z uwagi na wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W wyniku wniesionego odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1580/21) potwierdziła argumentację Kancelarii dotyczącą uznania, że nie każda wada (błąd) postępowania winna skutkować unieważnieniem postępowania, nawet jeżeli zamawiający odkryje ją dopiero po upływie terminu składania ofert. KIO w całości uwzględniła odwołanie, co powoduje możliwość wyboru oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Z ramienia Kancelarii, odwołanie sporządził i reprezentował Klienta przez KIO partner Mateusz Brzeziński.