Działając w imieniu Klienta, Kancelaria złożyła odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były „Dostawy testów antygenowych SARS CoV-2”.

Przedmiot sporu dotyczył uznania testu oferowanego przez Klienta Kancelarii za zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie możliwości użycia tych testów przez zamawiającego oraz prawa do rozliczenia z NFZ.

W wyniku wniesionego odwołania, zamawiający cofnął podjętą przez siebie czynność odrzucenia oferty Klienta i powrócił do ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Klienta Kancelarii, czyli wykonał czynności zgodnie z żądaniami odwołania.

Z ramienia Kancelarii, sprawę prowadził partner Mateusz Brzeziński.