Początek wakacji przyniósł kolejne dwa uwzględnione odwołania w sprawach naszych Klientów przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Pierwsza sprawa dotyczyła żądania złożenia przedmiotowych środków dowodowych – dla wszystkich oferowanych produktów. Klient dla kilku pozycji nie złożył wymaganych certyfikatów. W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych Klient wskazał, że właśnie dla tych konkretnych oferowanych produktów nie posiada certyfikatów, gdyż badanie w celu uzyskania tychże certyfikatów byłoby pozbawione sensu i logiki (wynik badania nie dawałby żadnej porównawczej informacji). Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP. W wyroku KIO podkreśliła, że należy patrzeć na postępowanie przez pryzmat zasady proporcjonalności – i jeżeli wynik badania (a przez to – żądany certyfikat) byłby pozbawiony właściwych informacji, to nie można wymagać złożenia takiego przedmiotowego środka dowodowego. Jakość należy potwierdzić wtedy innymi środkami dowodowymi.

Druga sprawa dotyczyła braku wskazania oferowanego produktu (brak wpisania unikalnego kodu produktu), przy wskazaniu że oferuję produkt producenta XYZ. Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP. W wyroku KIO podkreśliła, że z treści oferty i przedłożonych dowodów da się wywieść, jaka była treść oferty i jaki był zakres przedstawionego zobowiązania przez wykonawcę. Można więc tę sytuację poprawić poprzez zastosowanie art. 223 ust. 2 pkt 3) PZP, jaką „inną omyłkę”.

W obu sprawach Klientów reprezentował partner kancelarii JBP mecenas Mateusz Brzeziński.

***

Szukasz pomocy w zakresie prawa zamówień publicznych lub reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą?

Napisz do nas (kancelaria@jbp-law.pl) lub zadzwoń: 502 342 502.